راز خوشبختی

اینگونه زندگی کنیم:

ساده اما زیبا

مصمم اما بیخیال

متواضع اما سر بلند

مهربان اما جدی

سبز اما بی ریا

عاشق اما عاقل<3

/ 3 نظر / 10 بازدید
زهرا شمس

خداکنـــــــه که....بتونیـــــــــــــنیم[قهر]